×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ประวัติกองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗

 

        ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่  ๑๔   ลง วันที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙ และตามบันทึกสั่งการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๐๖๐๒.๕๓๒/ ๒๓  ลงวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๓๐  เรื่องการปรับการจัดหน่วยของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ กำหนดให้  กองร้อยที่  ๘         กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ ซึ่งตั้งอยู่ที่ด่าน แม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนเป็นกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓๗ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓   กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค  ๑

 

 

         และตามคำสั่งของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  ๑  ที่  ๙๘ / ๒๕๒๙  ลง  ๙  ธันวาคม  ๒๕๒๙  เรื่องการแบ่งมอบเขตอำนาจการรับผิดชอบพื้นที่การปกครองได้มอบพื้นที่จังหวัดราชบุรีให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๑๓  ต่อมา       ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ได้สั่งการให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗  เคลื่อนย้ายกำลังเข้ามารับผิดชอบพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๐  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗  จึงได้เคลื่อนย้ายกำลังมาตั้งที่ทำการอยู่ที่  ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  พิกัด  NQ  ๓๗๑๙๗๕

                                                                           

                                                                               โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยดังนี้

  

๑.พ.ต.ต.อนุสรณ์            นิ่มสุวรรณ                     ดำรงตำแหน่ง   ปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑

๒.พ.ต.อ.สัมพันธ์             ปทุมธนรักษ์                  ดำรงตำแหน่ง   ปี พ.ศ.  ๒๕๓๑ - ๒๕๔๑

๓.พ.ต.ท.สมชาย             สุวจสุวรรณ                    ดำรงตำแหน่ง   ปี พ.ศ.  ๒๕๔๑ - ๒๕๔๙

๔.พ.ต.ท.วิโรจน์               สุขเสริม                         ดำรงตำแหน่ง   ปี พ.ศ.  ๒๕๔๙ - ๒๕๖๐

๕.พ.ต.ท.วิษณุ                 ชนะอักษร                      ดำรงตำแหน่ง   ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน